Podmínky používání webového portálu společnosti Pfizer

Vítáme vás na webovém portálu společnosti Pfizer. Veškeré informace poskytované na tomto webovém portálu slouží pouze pro všeobecné informační a vzdělávací účely. Prosíme, abyste si pečlivě přečetli a prostudovali tyto Podmínky používání před tím, než budete tento webový portál dále používat.
 

Jestliže nesouhlasíte s těmito Podmínkami používání, nevstupujte na tento webový portál a nepoužívejte jeho obsah. Máme za to, že přístupem na tento webový portál a používáním tohoto portálu potvrzujete, že jste si Podmínky používání přečetli, porozuměli jste jim a souhlasíte s nimi.
 

Společnost Pfizer může obsah těchto podmínek průběžně upravovat a měnit. Všechny změny se stávají účinnými jejich zveřejněním na tomto webovém portálu, a proto byste měli tyto Podmínky používání pravidelně kontrolovat.
 

1. Použití webového portálu

Informace poskytované na tomto webovém portálu slouží pouze pro všeobecné informační a vzdělávací účely. Váš přístup k informacím a použití informací obsažených na tomto webovém portálu podléhá těmto Podmínkám používání. Zavazujete se používat tento webový portál v souladu s právními předpisy a nečinit nic, co poškozuje anebo zasahuje do tohoto portálu, co narušuje přístup k němu, přerušuje anebo zhoršuje jeho fungování anebo stěžuje či brání používání tohoto webového portálu jinými uživateli.
 

2. Obsah

Společnost Pfizer vynakládá maximální úsilí, aby na tomto webovém portálu byly správné a aktuální informace, ale neposkytuje žádné záruky nebo ujištění jakéhokoliv druhu vztahující se na jejich správnost, platnost nebo úplnost. Souhlasíte s tím, že přístup na tento webový portál a jeho používání jako i jeho obsahu je na vaše vlastní nebezpečí. Společnost Pfizer odmítá veškeré záruky, výslovné nebo implikované, včetně záruk obchodovatelnosti a způsobilosti pro specifický účel. Společnost Pfizer, ani kterákoliv strana zapojená do vytváření obsahu tohoto webového portálu, nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, včetně, avšak bez omezení, přímých, nahodilých, následných, nepřímých škod, vznikajících z přístupu k tomuto webovému portálu, jeho použití nebo nemožnosti použít tento webový portál, a za jakékoliv chyby nebo opomenutí v obsahu webového portálu. Toto omezení zahrnuje škody na vašem počítačovém zařízení a škody způsobené zavirováním vašeho počítačového zařízení.
 

3. Soukromí

Společnost Pfizer respektuje soukromí uživatelů tohoto webového portálu. Prosíme, přečtěte si pravidla pro Ochranu soukromí a Soubory cookies (Privacy Notice a Cookies Policy) společnosti Pfizer, které vysvětlují práva a povinnosti uživatelů a to, kdy smíme používat osobní údaje (včetně používání „cookies“) v souvislosti s Vaším používáním tohoto webového portálu.
 

4. Odkazy na webové stránky třetích stran

Na stránkách tohoto webového portálu se mohou objevovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky provozované třetími stranami, nad nimiž nemá společnost Pfizer žádnou kontrolu. Takové odkazy jsou poskytovány jen příležitostně. Obdobně, tento webový portál může být zpřístupněn přes odkazy třetích stran, nad nimiž nemá společnost Pfizer žádnou kontrolu. Společnost Pfizer neposkytuje žádné záruky nebo ujištění jakéhokoliv druhu vztahující se na správnost, platnost nebo úplnost jakékoliv informace obsažené na takových webových stránkách a nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo újmy jakéhokoliv druhu vyplývající z takového obsahu nebo takové informace. Začlenění kteréhokoliv odkazu na třetí strany neimplikuje podporu nebo doporučení ze strany společnosti Pfizer.
 

5. Medicínské informace

Tento webový portál může obsahovat všeobecné informace k různým zdravotním stavům a jejich léčbě. I tyto informace jsou poskytovány pouze pro informativní účely a nejsou míněny jako náhrada za rady poskytované lékařem nebo jiným kvalifikovaným odborníkem v oboru péče o zdraví. Pacienti by neměli používat informace obsažené na internetu pro diagnostikování problémů se zdravím a tělesnou kondicí nebo nemocemi. Je třeba, aby pacienti vždy vyhledávali pomoc lékaře nebo jiného odborníka na péči o zdraví.
 

6. Informace bez důvěrné povahy

S výhradou všech platných ustanovení a podmínek stanovených v našich pravidlech pro Ochranu soukromí a Soubory cookies (Privacy Notice a Cookies Policy), žádná komunikace nebo jiné materiály, které nám pošlete prostřednictvím internetu nebo elektronickou poštou nebo jiným způsobem, jako jsou například dotazy, připomínky, návrhy a podobně, nejsou a nebudou v rozsahu přípustném podle příslušných právních předpisů považovány za důvěrné povahy a společnost Pfizer nepřebírá žádné závazky jakéhokoliv druhu vztahující se k těmto informacím. Společnost Pfizer bude v rozsahu přípustném podle příslušných právních předpisů oprávněna využívat jakékoliv myšlenky, koncepce, know-how nebo techniky obsažené v takových komunikacích pro jakýkoliv účel, včetně, avšak bez omezení, k vývoji, výrobě a marketingu produktů.
 

7. Duševní vlastnictví

Celý obsah tohoto webového portálu je chráněn autorskými právy. Obsah tohoto webového portálu nesmí být kopírován, s výjimkou nekomerčního soukromého využití a při zachování příslušných upozornění na existenci autorských či jiných práv duševního vlastnictví, avšak poté již nesmí být dále překopírován, znovu reprodukován nebo jinak dále šířen. Kromě toho, co je výslovně stanoveno výše, nesmíte jinak kopírovat, zobrazovat, stahovat, rozšiřovat, modifikovat, reprodukovat, znovu publikovat nebo přeposílat žádné informace, texty nebo dokumenty obsažené na tomto webovém portálu, nebo jakékoliv části tohoto webového portálu, v žádném elektronickém médiu nebo tištěné podobě, nebo vytvářet jakékoliv odvozené dílo na základě zobrazení textů nebo dokumentů, bez výslovného písemného souhlasu společnosti Pfizer. Použití nebo zneužití ochranných známek nebo kteréhokoliv jiného materiálu, kromě v tomto dokumentu dovolených, je výslovně zakázáno a může být porušením příslušných právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví například autorského práva, práva k ochranným známkám. Nic z toho, co je obsaženo v těchto Podmínkách používání, nemá být vykládáno jako udělení, buď implikací nebo jinak, jakékoliv licence nebo práva k používání, v rámci jakéhokoli patentu nebo ochranné známky společnosti Pfizer, nebo kterékoliv jiné třetí strany. Prosíme, abyste vzali na vědomí, že společnost Pfizer aktivně a nekompromisně prosazuje svá práva k duševnímu vlastnictví v celém rozsahu, jaký umožňují právní předpisy.
 

8. Územní omezení

Tento webový portál a jeho obsah je zamýšlen tak, aby byl v souladu s požadavky právních předpisů České republiky. Ačkoliv informace na tomto webovém portálu jsou přístupné i pro uživatele mimo Českou republiku, jsou určeny pouze k použití pro uživatele na území České republiky. Ostatní země mohou mít zákony a jiné právní předpisy a medicínské postupy odlišné od těch, které jsou platné v České republice. Tento webový portál může odkazovat na jiné webové stránky produkované různými divizemi a přidruženými subjekty společnosti Pfizer, z nichž některé mohou působit mimo území České republiky. Takové webové stránky mohou obsahovat informace, které jsou určeny pouze pro danou konkrétní zemi. Jakákoliv nabídka či informace poskytnutá na tomto webovém portálu je neplatná tam, kde je její poskytnutí zakázáno. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách provozovaných společností Pfizer není zamýšleno jako právní jednání směřující ke vzniku právního vztahu mezi společností Pfizer a uživatelem webového portálu, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno výslovně jinak.
 

9. Různé

Pokud jsou některá ustanovení těchto Podmínek používání považována za nezákonná, neplatná nebo nevymahatelná, hledí se na ně jako na oddělitelná ustanovení, a jejich nezákonnost, neplatnost nebo nevymahatelnost nemá vliv na ostatní ustanovení těchto Podmínek používání.Datum poslední aktualizace: srpen 2023

PP-CMR-CZE-0185